Wielu mieszkańców osiedli w całej Polsce boryka się z problemem małej liczby miejsc parkingowych. Na porządku dziennym są kłótnie między mieszkańcami oraz konieczność interwencji Straży Miejskiej lub Policji. Nie wszyscy jednak wiedzą, że od pewnego czasu służby te wymagają, w celu podjęcia interwencji, aby dla danego terenu/osiedla był opracowany i wprowadzony projekt organizacji ruchu.

Stare przepisy obowiązujące do dnia 1 lica 2016 r.

Do dnia 1 lipca 2016 r. obowiązywało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729). Określało ono szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania. Dotyczyło to w głównej mierze działań w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Rozporządzenie nie odnosiło się do dróg wewnętrznych.

Stan prawny po 1 lipca 2016 r.

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2016 poz. 314).

Nowe przepisy rozszerzyły zakres dróg, których dotyczy rozporządzenie. Zgodnie z ich brzmieniem rozporządzenie określa szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, a zwłaszcza działania w zakresie sporządzania, opiniowania, zatwierdzania projektów organizacji ruchu i wprowadzania organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o projekcie organizacji ruchu – rozumie się przez to dokumentację sporządzoną w celu zatwierdzenia stałej, zmiennej albo czasowej organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem albo właściwy podmiot zarządzający drogą wewnętrzną.

Projekt stałej albo zmiennej organizacji ruchu sporządza się przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych.

Po opracowaniu projektu i jego zatwierdzeniu oraz po zawiadomienia podmiotów wskazanych w Rozporządzeniu można zacząć go stosować i oczekiwać od właściwych służb sprawnej interwencji w przypadku łamania w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przepisów o ruchu drogowym.

Podobne Posty