Trwają prace nad nowelizacją Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska). Proponowane  przez UOKiK zmiany, jeśli wejdą w życie, mocno uderzą w deweloperów. Polski Związek Firm Deweloperskich w opinii przesłanej do Rządowego Centrum Legislacji część z proponowanych zmian uznał za całkowicie niedorzeczne i absolutnie niedopuszczalne.

Celem proponowanych zmian jest zwiększenie praw nabywców lokali głównie w zakresie wad lokali, chociażby w zakresie procedury ich zgłaszania. Nowelizacja zakłada, że nabywca lokalu będzie miał prawo, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wady, odstąpić od umowy deweloperskiej albo usunąć je na koszt dewelopera.  Aby do tego doszło muszą być spełnione określone przesłanki. W zakresie wad stwierdzonych przy odbiorze lokalu będzie obowiązany w ciągu czternastu dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, doręczyć nabywcy lokalu oświadczenie o uznaniu wady albo oświadczenie o odmowie uznania wady ze wskazaniem przyczyn odmowy (dotyczy to również  wad powstałych w okresie od podpisania protokołu do dnia sprzedaży lokalu). Brak oświadczenia oznaczać będzie uznanie wady przez dewelopera.

Kolejne niekorzystne, w ocenie deweloperów, zmiany przewidują że deweloper będzie zobowiązany usunąć uznane wady lokalu w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu. W przeciwnym wypadku będzie musiał wskazać inny termin usunięcia wady wraz z uzasadnieniem opóźnienia a gdy wada nadal nie będzie usunięta nabywca lokalu wyznaczy deweloperowi dodatkowy termin na dokonanie poprawek. Po jego upływie będzie mógł natomiast samodzielnie usunąć wady na koszt dewelopera. I co najgorsze, w ocenie federacji deweloperów, w całym projekcie jeżeli wada lokalu będzie istotna nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Oznacza to według krytyków zmian, że oceny czy wadę można uznać za istotną dokona nabywca lokalu który nie jest w tym zakresie profesjonalistą. A zdaniem prawników opiniujących nowelizację na zlecenie Polskiego Związku Firm Deweloperskich  proponowana regulacja całkowicie wypacza istotę i sens, które są przewidziane w regulacjach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 480 Kc w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. Roszczenie przewidziane w art. 480 Kc może być dochodzone jedynie w trybie powództwa przeciwko dłużnikowi. Dopiero na podstawie prawomocnego wyroku, upoważniającego go do dokonania odpowiednich czynności, wierzyciel, po wykonaniu tych czynności, może w trybie egzekucyjnym odzyskać od dłużnika poniesione wydatki. Oznacza to wręcz, że ustawodawca chce  dobrowolnie zmodyfikować i przenieść na grunt innej ustawy szczególną instytucją prawa cywilnego tzw. upoważnienie zastępcze.

Podsumowując, ceniąc zabiegi UOKiK w celu zwiększenia ochrony nabywców lokali, proponowane zmiany uznać należy za zbyt daleko idące  i naruszające interes prawny uczestników rynku nieruchomości jakim są deweloperzy.

Podobne Posty