Pewnie już wszyscy wiedzą, że od 1 stycznia 2019r. wejdą w życie przepisy Ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Pomimo dosyć powszechnego przekonania o zasadności wprowadzenia przedmiotowej ustawy i niekwestionowanych korzyściach dla dotychczasowych użytkowników wieczystych mało rozpowszechniona jest wiedza, że nie wszyscy z dobrodziejstwa ustawy skorzystają.

Przede wszystkim nowe przepisy nie będą dotyczyły budynków nie mieszkalnych. Co oznacza, że jeśli budynek pomimo tego, że znajdują się w nim lokale mieszkalne, na gruncie ustawy przekształceniowej nie będzie traktowany jako budynek mieszkalny nie będzie objęty przekształceniem. O uznaniu budynku za mieszkalny decydować będzie stosunek ilości lokali mieszkalnych do ilości lokali niemieszkalnych. W sytuacji gdy tych pierwszych będzie więcej będziemy mogli traktować budynek jako mieszkalny. Co istotne jest to dosyć unikalne kwalifikowanie budynku jako mieszkalny jeśli porównamy to z zapisami innych ustaw, chociażby podatkowych. W ich świetle o uznaniu budynku za mieszkalny, lub nie, decyduje stosunek powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych do powierzchni użytkowej lokali niemieszkalnych.

Z możliwości przekształcenia nie skorzystają też posiadacze własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego a to z prostego powodu – użytkownikiem wieczystym gruntu pod budynkiem jest spółdzielnia a nie lokator i to ona skorzysta z przekształcenia.

Podobne Posty