Rok 2019 przyniesie zmiany w rozliczaniu podatku dla osób zajmujących się prywatnym najmem.

Pierwsza ze zmian dotyczy sposobu wyboru formy opodatkowania pomiędzy skalą podatkową i ryczałtem ewidencjonowanym. Dotychczas właściciel lokalu musiał powiadomić na piśmie o wyborze właściwy urząd skarbowy w terminie do 20 stycznia. Według nowych zasad podatnik zamierzający skorzystać z opodatkowania ryczałtem nie będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia o wyborze takiej formy opodatkowania – wystarczy zawiadomienie podczas wpłacania pierwszego należnego podatku. Oświadczenie nadal będą musieli złożyć małżonkowie przy zmianie sposobu rozliczania takich przychodów (przez jednego z nich bądź obojga).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust. 4 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania rocznego.

Co ważne z ustaw podatkowych znikną przepisy dotyczące zasad obowiązywania takich oświadczeń w latach następnych. Co za tym idzie formę opodatkowania przychodów z najmu trzeba będzie wybierać na każdy rok na nowo, poprzez zapłatę pierwszego podatku z odpowiednim tytułem.

Nadal w formie pisemnej trzeba będzie powiadamiać urząd skarbowy o wyborze formy opodatkowania tylko przez jednego z małżonków (bądź rezygnacji z takiej możliwości). Zmienia się jednak termin złożenia zawiadomienia – teraz oświadczenie trzeba będzie złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego. W takim samym terminie wcześniejsze oświadczenie będzie można też odwołać. Wystarczy, że oświadczenie (lub odwołanie) takie podpisze tylko jeden z małżonków.

Zniknie też obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów nawet gdy wartość przychodów nie będzie potwierdzona umową zawartą.

Bez zmian pozostaną wprowadzone rok temu przepisy w zakresie stawek stosowanych w przypadku opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem. Nadal przychody takie do kwoty 100.000 w skali roku będą opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu, a ich nadwyżka ponad wskazany limit stawką 12,5% stawką ryczałtu (dla małżonków limit jest wspólny, nawet jeżeli istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa).

Podobne Posty