Sytuacja epidemiczna ma wpływ na wiele aspektów życia Polaków m.in. na kwestie organizacji rocznych zebrań sprawozdawczych wspólnot mieszkaniowych. Panująca sytuacja spowodowała, że zarządcy wstrzymali się z organizacją zebrań oczekując na rozwój wydarzeń. Ich wątpliwości przynajmniej częściowo rozwiewa zapis  art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jego brzmieniem „jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”.

Zapis ten należy ocenić pozytywnie ze względu na to, że zdecydowana większość zebrań odbywa się w placówkach oświatowych, obecnie zamkniętych i obarczonych dodatkowym zakazem komercyjnego wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju potrzeby w tym na zebrania wspólnot.

Mimo raczej czytelnego zapisu ustawy Ministerstwo Rozwoju na swojej stronie internetowej  w dodatkowym komunikacie doprecyzowało, że zebrania sprawozdawcze mogą zostać przełożone i  nie będzie to skutkowało sankcjami dla zarządów i zarządców wspólnot.

Podobne Posty