Zarządca nieruchomości wspólnej może przetwarzać dane członków wspólnoty tylko jako podmiot, któremu, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych powierzono. Zarządca nieruchomości wspólnej wykonuje swoje obowiązki w interesie i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a jego działania służyć powinny m.in. wykonaniu uchwał wspólnoty.

Zarządca nieruchomości jest podmiotem, który działa w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Zakres jego praw i obowiązków określają przepisy prawa i postanowienia umowy o zarządzanie. Jego działania na rzecz wspólnoty są tak długo zgodne z prawem, jak długo znajdują umocowanie w łączącej strony – wspólnotę i zarządcę – umowie. Z chwilą powołania nowego zarządu i rozwiązania dotychczasowej umowy o zarządzanie nieruchomością, zarządca nieruchomości powinien przekazać dokumenty związane ze sprawowaniem zarządu swojemu następcy. Powoływanie się w takim przypadku na ustawę o ochronie danych osobowych, jako podstawę odmowy ich wydania nowemu zarządcy byłoby bezzasadne.

Jeśli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali obowiązują zasady określone w rozdziale 4 tej ustawy. Art. 29 1b ustawy o własności lokali obliguje zarządcę o prowadzenia i aktualizowania spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. Zarządca nieruchomości wspólnej jest zatem nie tylko upoważniony, ale i zobowiązany do gromadzenia danych osobowych dotyczących właścicieli lokali w granicach określonych w tym przepisie. Przetwarzanie przez zarządcę nieruchomości wspólnej danych osobowych członków wspólnoty nie jest w takiej sytuacji uzależnione od wyrażenia przez nich zgody na przetwarzanie danych.

Żródło – www.giodo.gov.pl

Podobne Posty