W dniu 1 września br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowe regulacje są konsekwencją potrzeb uregulowania niektórych kwestii. Przede wszystkim konieczna była naprawa pewnych błędów poczynionych przy tzw. deregulacji  (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów). Przedmiotowa ustawa zlikwidowała definicję zarządzania nieruchomościami.

Zgodnie z nową definicją zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;
4) bieżące administrowanie nieruchomością;
5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
Takie skatalogowanie czynności zapewnia przejrzystość i stabilną sytuację podmiotom zawierającym umowy zarządzania nieruchomościami.

W nowych przepisach zdefiniowane zostało też pojęcie zarządcy nieruchomości. Jest to osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny. Co za tym idzie jest przedsiębiorcą. Jednocześnie inne osoby fizyczne mogą wykonywać czynności zarządzania na podstawie umowy łączącej ich z przedsiębiorcą. Dzięki takiemu zdefiniowaniu ograniczone zostanie ryzyko, że zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe, nieprzygotowane osoby.

Najistotniejszą chyba zmianą z punktu widzenia klientów są kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.  Za jego brak Inspekcja Handlowa będzie mogła nakładać kary finansowe w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Co ważne kopia polisy winna stanowić załącznik do umowy o zarządzanie. Ponadto zarządca powinien niezwłocznie poinformować klienta o wszelkich zmianach umowy ubezpieczenia lub o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia.

Klient będzie mógł wezwać zarządcę do przedłożenia kopii polisy w ciągu 7 dni od daty wezwania a w przypadku niezastosowania się do wezwania będzie miał prawo wypowiedzieć umowę o zarządzanie nieruchomością ze skutkiem natychmiastowym.

Podobne Posty