Dzięki inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy podjął się rozstrzygnięcia tej ważnej dla wielu osób kwestii.

W Uchwale 7 sędziów z 25 sierpnia 2017 r. (III CZP 11/17) stwierdził, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.

Rzecznik zajął się przedmiotową kwestią mając obawy czy po upływie terminu użytkowania wieczystego w budynku wielorodzinnym właściciele nie stracą swoich praw.  W swoim wniosku wskazał, że ustawodawca pominął kwestię bytu prawnego odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku wielolokalowym w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego gruntu, chociaż ze społecznego punktu widzenia kwestia ta ma doniosłe znaczenie. Rozbieżne poglądy w orzecznictwie też nie dawały pewności. Według jednego poglądu możliwe było wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokali w budynku wielolokalowym po upływie terminu, na który ustanowione zostało użytkowanie wieczyste gruntu. W konsekwencji oznaczało to, że dotychczasowy właściciel tracił prawa własności mieszkania, które przechodziło na właściciela gruntu (Skarb Państwa lub gminę).

Drugi pogląd mówił o tym, że prawo własności lokalu jest prawem wiodącym, które nie może wygasnąć na skutek upływu terminu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Sąd Najwyższy stwierdził, że opowiedzenie się za nadaniem prawu użytkowania wieczystego charakteru dominującego i wygaszenie w związku z jego ustaniem prawa własności lokalu, nie znajduje wyraźnych podstaw. Zwłaszcza, że wymagałoby to odejścia od literalnej wykładni przepisów ustawy o własności lokali i dokonywanie jej wykładni wbrew temu, co wynika z art. 64 ust. 3 i art. 75 ust. 1 Konstytucji.

 

Podobne Posty