1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych regulującej między innymi podatek od nieruchomości. Nowelizacja ma dla Ciebie istotne znaczenie, jeśli jesteś członkiem wspólnoty mieszkaniowej lub taką zarządzasz.

Co się zmieniło?

Dotychczas obowiązek podatkowy od gruntu oraz części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciążył na właścicielach lokali „w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku”. Obecnie obowiązek ten ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Różnica na pozór niewielka, ale w rezultacie Twoje zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości mogą wzrosnąć. Zwłaszcza, jeśli obok lokalu mieszkalnego (lub użytkowego) jesteś właścicielem pomieszczeń przynależnych, jak na przykład komórka, piwnica czy garaż, możesz zapłacić więcej niż dotąd.

Dotąd przy ustalaniu kwoty podatku od nieruchomości przypadającej na danego członka wspólnoty brano pod uwagę wyłącznie powierzchnię użytkową jego lokalu oraz powierzchnię użytkową budynku. Teraz kwota do zapłaty zależna będzie od Twojego udziału w nieruchomości wspólnej, który ustala się uwzględniając także powierzchnię pomieszczeń przynależnych, co wynika z art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali. Jeśli ułamek ten będzie wyższy niż dotychczas, co może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku starszych budynków, w których znajdują się spore strychy , bądź duże piwnice czy komórki, wówczas Twój podatek wzrośnie.

Z uwagi na zmianę w ustawie o własności lokali dotyczącą m.in. wspólnot garażowych zmieniły się także zasady odpowiedzialności z tytułu podatku od nieruchomości dla współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych. Dotychczas obowiązek zapłaty podatku ciążył solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, co oznacza, że urząd skarbowy mógł żądać zapłaty w całości od każdego z nich, a kwestią wewnętrzną pozostawało już rozliczenie obciążenia na poszczególnych właścicieli. Obecnie, jeśli garaż został już wyodrębniony jako samodzielny lokal, podatek od tego lokalu oraz związanego z nim udziału w gruncie obciąża poszczególnych współwłaścicieli w stosunku do udziału we współwłasności.

I na koniec – stawki. Obecnie maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych wynosi 0,75 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej w miejsce dotychczasowych 0,51 zł, natomiast dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,86 zł zamiast 17,31 zł. A jeśli zobowiązanie z tytułu podatku za cały rok kalendarzowy nie przekracza 100 zł, wówczas jest ono płatne jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty podatku w danym roku.

Podobne Posty