Zdarza się, że członek zarządu wspólnoty chce zrezygnować z pełnionej funkcji. Często pojawiają się jednak wątpliwości w jakiej formie należy takiej rezygnacji dokonać. W tym zakresie należy stosować w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych, jako ułomnych osób prawnych, przepisy  kodeksu cywilnego o osobach prawnych w połączeniu z przepisami o zasadach składania oświadczeń woli. Zgodnie z tymi przepisami oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią, a odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Co ważne adresatem oświadczenia woli członka zarządu nie jest zarządca wspólnoty mieszkaniowej, należy je złożyć ogółowi członków wspólnoty lub też pozostałym członkom zarządu pod warunkiem, że osoba rezygnująca nie była jedynym członkiem zarządu. Wbrew dość powszechnej opinii nie jest potrzebna uchwała wspólnoty dotycząca przyjęcia rezygnacji. Samo zakomunikowanie o woli rezygnacji jest wystarczające-rezygnacja jest jednostronną czynnością prawną członka zarządu. Ustanie członkostwa nastąpi z dniem dojścia oświadczenia do adresata lub w terminie późniejszym wyraźnie wskazanym w oświadczeniu.

Nie ma też konieczności powoływania nowego członka na zwolnione miejsce – zarząd działa dalej bez przeszkód w pomniejszonym składzie.

 

Podobne Posty