Wiele zapisów Rozporządzenia nakłada na zarządców nieruchomości (będących jednocześnie zarządcami dróg) różne obowiązki.

Zadania realizowanymi przez organ zarządzający ruchem:

 • rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
 • opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 • zatwierdzanie organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów;
 • przekazywanie zatwierdzonej organizacje ruchu do realizacji;
 • przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
 • opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
 • prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
 • współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.

Zgodnie a art. 10 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1462) na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania zarządzanie ruchem należy do kompetencji zarządcy drogi.

Rozporządzenie, do czynności zarządzania ruchem, zalicza podejmowanie czynności organizacyjno-technicznych, w szczególności:

 • sporządzanie projektów organizacji ruchu,
 • przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia,
 • rozpatrywanie projektów organizacji ruchu,
 • zatwierdzanie organizacji ruchu,
 • przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
 • nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 • nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
 • nadzór nad zarządzaniem ruchem,

Rozporządzenie określa też, że nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania sprawuje wojewoda. Nadzór ten wojewoda sprawuje poprzez:

 • dokonywanie oceny organizacji ruchu w zakresie:
  • zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • rozstrzyganie w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

Podobne Posty