W związku z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych warto wspomnieć o specyfice pracy zarządcy cmentarza.

Na początek wyjaśnić trzeba kto odpowiada za zarządzanie cmentarzem. Kwestie te reguluje Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W artykule 2 opisane jest w czyjej kompetencji jest zarządzanie cmentarzem – utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych.

Do podstawowych obowiązków zarządcy cmentarza należy:

 • gospodarowanie terenami cmentarnymi i utrzymywanie porządku na cmentarzach,
 • prowadzenie ewidencji kwater,
 • prowadzenie remontów bieżących urządzeń cmentarnych,
 • utrzymanie domów przedpogrzebowych,
 • prowadzenie ksiąg cmentarnych,
 • opieka nad grobami porzuconymi osób nieznanych,
 • wywóz śmieci,
 • utrzymanie punktów poboru wody oraz uiszczanie opłat z tym związanych,
 • tworzenie nowych kwater grzebalnych,
 • ustalanie z organizatorami ceremonii pogrzebowej terminu pochówku, miejsca pochówku itp.
 • nadzór nad zakładami kamieniarskimi,
 • nadzór nad zakładami pogrzebowymi,
 • nadzór nad ekshumacjami.

Obowiązki zarządcy w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzem można podzielić na poszczególne kategorie:

 • czynności administracyjne (nadzór architektoniczno-urbanistyczny, sanitarny i porządkowy, prowadzenie ksiąg, udostępnianie infrastruktury cmentarza)
 • czynności porządkowe (pielęgnacja zieleni, konserwacja urządzeń cmentarnych, utrzymanie czystości)
 • czynności związane z rozbudową infrastruktury cmentarza
 • czynności porządkowe (pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości, konserwacja urządzeń cmentarnych).

Poza wspomnianą na początku ustawą w codziennej pracy zarządca cmentarza działa w oparciu o inne przepisy:

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską
 • Kodeks cywilny
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Szczególnie istotne są kwestie ochrony konkurencji. W tym aspekcie dosyć istotny nadzór nad usługami cmentarnymi sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zarządca cmentarza nie może ograniczać  lub faworyzować przedsiębiorstw zajmujących się wykonywaniem usług pogrzebowych na cmentarzu, którym zarządza. Ponadto nawet gdy zarządca wykonuje jedną z usług pogrzebowych nie może ograniczać wykonywania takiej usługi innym przedsiębiorcom. Za łamanie tych zasad grożą zarządcy wysokie kary.

Podobne Posty